Тексты по методу Ильи Франка

По морям, по волнам...

По морям, по волнам... »   Чехия »   Тексты по методу Ильи Франка
RSS

Тексты по методу Ильи Франка

Текущий рейтинг темы: Нет
Выводить сообщения

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Евгения
Активный участник

Евгения
Откуда: Молдова, Бельцы
Всего сообщений: 724
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 янв. 2009
Jan Neruda. U tří lilií


Myslím, že jsem tenkráte šílil. Každá žilka hrála, krev byla rozvařena.

Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý, mrtvý vzduch posledních dnů byl se konečně sbalil v černé mraky. Bouřný vítr je zvečera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják, a bouř a liják trvaly až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince "U tří lilií", poblíž Strahovské brány. Malý to hostinec, četněji tenkráte navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salónku při pianě bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádkami u stolu poblíž okna sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely, liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda srčela v stříkavých potůčcích k zemi, a piano mělo uvnitř salónku jen kratičké oddechy a vždy zas se rozzvonilo znovu. Chvílkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry; chvílkami zas zahleděl jsem se ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi a na konci arkád bílé hromady lidských kostí. Bývalť zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny.


Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen na krátký čas. Однако за своим столом я выдержал лишь короткий срок. Vždy jsem se zas zdvihnul a přikročil na chvílku k dokořán odevřeným dveřím salónku, abych na tančící se podíval blíž. Каждую минуту я вставал и подходил на секунду к распахнутым дверям зала, чтобы посмотреть поближе на танцующие пары.Vábilo mne tam krásné, as osmnáctileté děvče. Меня туда манила прекрасная, приблизительно восемнадцатилетняя девушка. Štíhlý vzrůst, plné, teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblý hladký obličej, světlé oko - krásné děvče! Тонкая фигура, полные, теплые формы, на затылке подстриженные богатые черные волосы, гладкое, приятное лицо, светлый взгляд - настоящая красавица!
Zvláště ale mne vábilo to oko její. Однако прежде всего меня манили ее глаза!
Jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává ihned slova: „Spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásnooká nasytí se mužů.“ Чистые как вода, как водяная гладь таинственные, такие неутолимые, внушающие слова: «Скорее огонь насытится дровами и море водой, чем ясноокая насытится мужчинами».
Tančila skoro ustavičně. Она танцевала почти непрерывно.
Ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje. Но прекрасно заметила, что манит меня.
Když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne, a když tančila salónkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Всегда, когда она танцевала мимо дверей, у которых я стоял, она пристально заглядывалась на меня, и когда она танцевала в соседнем зале, я видел и чувствовал, что при каждом обороте ее взгляд останавливался на мне
Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Я не заметил, чтобы она с кем-либо разговаривала.
Již zase jsem tam stál. Я опять там стоял.
Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Снова наши взгляды встретились, хотя девушка как раз находилась в последнем ряду.
Čtverylka se chýlila ku konci, pátá tura dozněla, vtom veběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Кадриль подходила к концу, пятая часть отзвучала, когда в зал вбежала другая девушка, запыхавшаяся и вся промокшая.
Prodralo se až ku krásnooké. Она протолкалась к ясноокой.
Hudba začala právě turu šestou. Музыка как раз начала играть шестую часть.
Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Между первым хороводом пришедшая девушка что-то пошептала ясноокой, и та молча кивнула головой.
Šestá tura trvala trochu dýl, komandoval ji svižný kadetík. Шестая часть длилась немного дольше, ей руководил ловкий кадетик.
Když byl konec, pohlédla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním, pak šla ku předním dveřím salónku. Когда был конец, ясноокая еще раз посмотрела на садовую дверь и потом направилась к главной двери, ведущей в зал.
Viděl jsem ji, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Я видел ее, как она на улице кладет верхнюю одежду на голову, потом она исчезла
Šel jsem a usedl zas na místo své. Я пошел, и снова уселся на свое место.
Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla si ani zahlomozila; vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Буря, будто бы началась снова, словно она до сих пор еще не громыхала. Ветер скулил с новой силой, молнии непрерывно блистали.
Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslil jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Я прислушивался с волнением, однако думал я лишь об этой девушке, о ее волшебных глазах.
Na cestu domů nebylo beztoho ani pomyšlení. О дороге домой все равно невозможно было даже подумать.
As po čtvrt hodině zas jsem se podíval ku dveřím salónku. Примерно через четверть часа я снова посмотрел на дверь зала.
Zde stála krásnooká opět. Ясноокая там стояла опять
Rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. Она оправляла свое промокшее платье, вытирала мокрые волосы, и какая-то подруга постарше ей помогала.
„Ale proč jsi šla v té nehodě domů?“ tázala se tato. «А почему ты пошла в такую непогоду?»спросила та.
„Sestra přišla pro mne.“ «Сестра за мной пришла»
Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Ее голос я услышал теперь в первый раз.
Byl hedvábně měkký, zvučný. Он был бархатно мягким, звонким.
„Stalo se něco doma?“ «Что-нибудь дома случилось?»
„Matka zrovna umřela.“ "Моя мать только что умерла"
Zachvěl jsem se. Я задрожал.
Krásnooká se otočila a vystoupla do samoty ven. Ясноокая повернулась и вышла под веранду, где я стоял.
Stála vedle mne, zrak její spočíval na mně, cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Она стояла возле меня, глаза устремленные на меня, я чувствовал ее руку сразу возле дрожащей моей руки.
Uchopil jsem ji za tu ruku, byla tak měkká. Я схватил ее за эту руку, она была такой мягкой.
Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád, děvče následovalo volně. Я молча тащил девушку все дальше и дальше, в аркады, девушка следовала за мной спокойно.
Bouř dostoupila teď svého vrchole. Буря как раз достигла своей вершины.
Vítr hnal se jako příval vodní, nebe i země ječely, nad hlavami se nám válely hromy, kolem nás jak by mrtví řvali z hrobů. Ветер мчался как наплыв воды, небо и земля вопили, над нашими головами громыхал гром и вокруг нас словно мертвецы вопили из могил.
Přitiskla se ke mně. Она припала ко мне.
Cítil jsem, jak se mi k prsoum lepí vlhký její šat, cítil měkké tělo, teplý, sálající dech - bylo mně, jako bych musil vypít tu zlotřilou duši z ní! Я чувствовал, как к моей груди липнет ее мокрое платье, я чувствовал ее мягкое тело, теплое, излучающее дыхание - мне казалось, что я обязан выпить из нее эту беспутную душу.Адаптированный текст этого рассказа.
U tři lilií

Myslím, že jsem tenkrát šílel.
Byla teplá, ale tmavá letní noc. Na nebi se sbíraly těžké černé mraky, pak se přihnal vítr a začala prudká bouřka. Byl jsem v hospodě U tří lilií na Újezdě. V salonku se tancovalo. Seděl jsem u okna sám a sám. Chvíli jsem se díval na veselé tančící páry a chvíli jsem hleděl do tmavé zahrady za oknem. Ve světle blesku jsem občas uviděl blízký malý hřbitov s hroby. Hroby byly otevřené, protože hřbitov rušili. U zahradní zdi ležely bílé lidské kosti.
Mezi tančícími jsem viděl krásnou, asi osmnáctiletou dívku. Byla štíhlá, měla plné formy, volné černé vlasy, hladký obličej a světlé oči - krásná dívka! Nejvíc se mi líbily její oči. Byly jasné jako voda a stejně tak tajemné.
Tančila skoro pořád, ale dobře viděla, že se na ni dívám. Při tanci i nikým nemluvila, ale vždycky, když mě míjela, zadívala se upřeně na mě.
Najednou vběhla do sálu jiná dívka, udýchaná a celá mokrá. Přiběhla až ke krásnooké. Něco jí šeptala a krásnooká mlčky kývla hlavou. Když hudba dohrála, krásná dívka se oblékla a zmizela venku ve tmě.
Bouřka začala znovu - vítr hučel s novou silou a blesky létaly. Myslel jsem pořád na tu krásnou dívku, na její zázračné oči.
Asi po čtvrthodině jsem se podíval ke dveřím. Dívka byla už zpátky a upravovala si mokré šaty a vlasy. Pomáhala jí nějaká starší kamarádka.
"Proč jsi šla v tom strašném počasí domů?" ptala se jí.
"Přišla pro mě sestra." Poprvé jsem uslyšel její hlas. Byl měkký jako samet.
"Stalo se něco doma?"
"Matka zrovna umřela."
Zachvěl jsem se.
Dívka se otočila ke mně. Vzal jsem ji za ruku, byla tak měkká. Mlčky jsem ji vedl ven do arkád.
Bouřka vrcholila. Nebe i země ječely, nad hlavou se nám válely hromy, kolem nás jako by mrtví řvali z hrobů. Tiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí její mokré šaty, cítil její měkké tělo, teplý dech - jako bych z ní musel vypít tu zlotřilou duši!
Vyberte správnou možnost.
1. Ten den bylo letní ráno/byla letní noc/byl letní den.
2. Hospoda byla blízko hřbitova/daleko od hřbitova/na místě, kde byl dřív hřbitov.
3. Lidé v hospodě hráli karty/zpívali/tancovali.
4. Krásná dívka měla černé vlasy/světlé vlasy/hnědé vlasy.
5. Krásná dívka odešla asi na hodinu/na dvě hodiny/na čtvrt hodiny.
6. Krásná dívka šla domů, protože její sestra umřela/její matka umřela.
7. Muž šel s dívkou domů/ven/do jiné hospody.
8. Bouře končila/začínala/vrcholila.


Spojte slova s opačným významem.

1. světlý a. studený
2. teplý b. zavřený
3. otevřený c. narodit se
4. měkký č. suchý
5. mokrý d. tmavý
6. umřít e. tvrdý
7. vběhnout f. daleký
8. zázračný g. vyběhnout
9. blízký h. obyčejný

Doplňte slova z tabulky do textu. Nezapomeňte na správný gramatický tvar!
létat poprvé upravovat počasí
hučet dívka pomáhat okno umřít

Sedl jsem si na své místo u..................... Bouřka začala znovu - vítr s novou silou a blesky.................................... Myslel jsem pořád na tu krásnou, na její zázračné oči. Asi po čtvrthodině jsem se podíval ke dveřím do salonku. Byla už zpátky a u dveří si .............................. mokré šaty a vlasy.
.......................... jí nějaká starší kamarádka.
"A proč jsi šla v tom strašném ……….. domů?" ptala se jí.
"Přišla pro mě sestra."
....................................... jsem uslyšel její hlas. Byl měkký jako samet.
"Stalo se něco doma?"
"Matka zrovna ......................... "
Zachvěl jsem se.

Spojte nedokonavá/dokonavá (imperfektivní/perfektivní) slovesa. Použijte je ve větách.
oblékat se
pomáhat
dívat se
upravovat
umírat
slyšet pít
šílet Slyšet
Pomoct
umřít
podívat se
zešílet
vypít
upravit
obléknout se

Použijte následující slova/slovní spojení/věty v reálné situaci.
1. v tom strašném počasí
2. tancovalo se
3. "Přišla pro mě sestra."
4. tajemný
5. upravovat si
6. tmavá letní noc
7. poprvé


Diskutujte (po čtení).
1. Povídka zobrazuje "konflikt mezi etikou a erotikou ". Proč?
2. Byla dívka opravdu zlá a bezcitná? Jaký je váš názor?

Pište.

1. Povídka začíná a končí popisem. Popište v romantickém stylu nějaké místo (například starý hrad, tajemný dům, moře během bouřky a podobně).
2. Napište jiný konec povídky. (Představte si, že krásná dívka se po smrti matky vrátila do hospody, protože z nějakého důvodu musela. Proč?)
Евгения
Активный участник

Евгения
Откуда: Молдова, Бельцы
Всего сообщений: 724
Рейтинг пользователя: 3


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 янв. 2009
Николай Носов. Приключения Незнайки.

Kapitola první Глава первая.
ČLOVÍČKOVÉ Z KVÍTEČKOVA

КОРОТЫШКИ ИЗ ЦВЕТОЧНОГО ГОРОДА


V jednom pohádkovém městě žili človíčkové.
В одном сказочном городе жили коротышки.

Človíčkové se jim říkalo proto, že byli docela malilinkatí.
Коротышками их называли потому,что они были очень маленькие.

Žádný z nich nebyl větší než maličká okurka.
Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец.

Město měli ti človíčkové převelice krásné.
В городе у них было очень красиво

Kolem každého domu rostly květiny: sedmikrásky, heřmánek, pampelišky, (Вокруг
каждого дома росли цветы:маргаритки, ромашки, одуванчики.)
a dokonce i
ulice se tam jmenovaly podle kytiček: Zvonečková ulice, Heřmánková alej nebo
Chrpová třída.
(и даже улицы назывались именами цветов:улица Колокольчиков,
аллея Ромашек, бульвар Васильков.)


A město samo se jmenovalo Kvítečkov.
А сам город назывался Цветочным городом.

Stálo na břehu potoka. Он стоял на берегу ручья.

Človíčkové mu říkali Okurková řeka, protože na jeho březích rostla spousta okurek.
Этот ручей коротышки называли Огурцовой рекой, потому
что по берегам ручья росло много огурцов.


Za řekou byl les. За рекой был лес.

Človíčkové si dělali lodičky z březové kůry, přeplouvali řeku a chodili do lesa
na jahody, na houby a na oříšky.
Коротышки делали из березовой коры лодочки, переплывали
через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами.


Sbírat jahody, už to nebyla žádná maličkost: vždyť ti človíčkové byli jako za
dva nic; a na oříšky museli lézt dokonce na vysoký keř, a ještě s sebou tahat
pilku.
Собирать ягоды было трудно, потому что коротышки ведь
были крошечные, а за орехами и вовсе приходилось лазить на высокий куст да еще
тащить с собой пилу.


Ani jeden človíček by byl nedokázal utrhnout oříšek jen tak holýma rukama.
Ни один коротышка не смог бы сорвать орех руками

Museli je uřezávat. -- их надо было пилить пилой.


Také houby řezali pilou. Грибы тоже пилили пилой.


Uřízli hříbek pěkně u země, rozřezali ho na kusy a po kouskách ho nosili domů.

Спилят гриб под самый корень, потом распилят его на части
и тащат по кусочкам домой.


Všichni človíčkové nebyli stejní: jedni si říkali malíčkové a druzí malenky.
Коротышки были неодинаковые: одни из них назывались малышами,
а другие — малышками.


Malíčkové chodívali buď v dlouhých kalhotách, nebo v krátkých kalhotkách s kšandičkami,
malenky zas nosily nejraději šaty z pestrobarevných látek.
Малыши всегда ходили либо в длинных брюках навыпуск, либо
в коротеньких штанишках на помочах, а малышки любили носить платьица из пестренькой,
яркой материи.


Malíčkové se moc neradi trápili s vlasy, bývali proto vždycky nakraťoučko ostříhaní,
kdežto malenky měly vlasy dlouhé.
Малыши не любили возиться со своими прическами, и поэтому
волосы у них были короткие, а у малышек волосы были длинные, чуть не до пояса


Tu ze rády si načesávaly všelijaké krásné účesy, zaplétaly si vlasy do dlouhých
copů, vplétaly si do nich pentličky nebo v nich nosívaly mašle.
Малышки очень любили делать разные красивые прически,
волосы заплетали в длинные косы и в косы вплетали ленточки, а на голове носили
бантики.


Mnozí malíčkové byli velmi pyšní, že jsou malíčky, a skoro vůbec nekamarádili
s malenkami.
Многие малыши очень гордились тем, что они малыши, и совсем
почти не дружили с малышками.


A malenky se zas chlubily, že jsou malenkami, a také se nechtěly kamarádit s
malíčky.
А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели
дружить с малышами.


Když některá malenka potkala na ulici malíčka, hned jak ho z dálky uviděla,
přešla na druhou stranu.
Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, то,
завидев его издали, сейчас же переходила на другую сторону улицы.


A dobře udělala, protože mezi malíčky bylo hodně takových, kteří nemohli klidně
projít kolem malenky, aby jí neřekli něco ošklivého nebo do ní nestrčili, anebo
- a to bylo ještě horší - ji nezačali tahat za cůpek.
И хорошо делала, потому что среди малышей часто попадались
такие, которые не могли спокойно пройти мимо малышки, а обязательно скажут ей
что-нибудь обидное, даже толкнут или, еще того хуже, за косу дернут.


Toť se ví, všichni malíčkové takoví nebyli, ale na čele to napsané neměli, a
tak si malenky myslily, že je lepší přejít včas na druhou stranu a raději se
s nimi ani nepotkat.
Конечно, не все малыши были такие, но ведь этого на лбу
у них не написано,

поэтому малышки считали, что лучше заранее перейти на другую сторону улицы и
не попадаться навстречу.


Mnoho malíčků říkalo proto malenkám náfučky - představte si takové slovo! -
a mnoho malenek říkalo zas malíčkům práčata nebo ještě jinak a ještě ošklivěji.

За это многие малыши называли малышек воображульками —
придумают же такое слово! — а многие малышки называли малышей забияками и другими
обидными прозвищами.


Někteří čtenáři si asi hnedka řeknou, že to jsou určitě všechno výmysly a že
ve skutečnosti takoví malíčkové ani nejsou.
Некоторые читатели сразу скажут, что все это, наверно,
выдумки, что в

жизни таких малышей не бывает.


Ne vždyť také nikdo neříká, že doopravdy jsou.
Но, в конце концов,никто ведь и не говорит, что они есть.

Něco jiného je skutečnost, a něco zas docela jinačího je přece pohádkové město.
В жизни — это одно, а в сказочном городе — совсем другое.

A v pohádkovém městě, tam může být ledacos.
В сказочном городе все бывает.

V jednom domku ve Zvonečkové ulici žilo šestnáct človíčků malíčků.
В одном домике на улице Колокольчиков жило шестнадцать
малышей-коротышей.


Nejprvnější mezi nimi byl malíček jménem Všeználek.
Самым главным из них был малыш-коротыш, по имени Знайка.

Říkali mu tak proto, že toho velmi mnoho znal.
Его прозвали Знайкой за то, что он знал очень много.

A znal toho proto tolik, že četl všelijaké knihy.>
А знал он много потому, что читал разные книги

Knížky u něho ležely na stole i pod stolem, na posteli i pod postelí.
Эти книги лежали у него и на столе, и под столом, и на

кровати, и под кроватью.


V jeho pokoji nebylo místečka, kde by neležely knihy.
В его комнате не было такого места, где бы не лежали книги.

Všeználek čtením tuze zmoudřel.
От чтения книг Знайка сделался очень умным.


Proto ho všichni poslouchali a měli ho rádi.
Поэтому все его слушались и очень любили.


Nosil vždycky černé šaty, a když si sedl za stůl, nasadil si na nos brýle
a začal číst, vypadal docela jako profesor.
Одевался он всегда в черный костюм, а когда садился за
стол, надевал на нос очки и начинал читать какую-нибудь книгу, то совсем становился
похож на профессора.


V tom domku bydlel také známý doktor Pilulkin.
В этом же домике жил известный доктор Пилюлькин.

Léčil človíčky ze všech nemocí, chodil pořád v bílém plášti a na hlavě nosil
bílou čepičku s třapečkem.
Лечил коротышек от всех болезней, всегда ходил в белом
халате, а на голове носил белый колпак с кисточкой.


Bydlel tady i znamenitý mechanik Šroubek se svým pomocníkem Vroubkem.
Жил здесь также знаменитый механик Винтик со своим помощником
Шпунтиком


Pak tu bydlil Cukerín Cukerínovič Sirupčík, který se proslavil tím, že měl ze
všeho nejraději sodovku se sirupem.
Затем жил Сахарин Сахариныч Сиропчик, который прославился
тем, что очень любил газированную воду с сиропом.


Byl velmi zdvořilý a měl rád, když mu říkali celým jménem, a ne jen Sirupčík.
Он был очень вежливый и любил, когда его называли по имени
и отчеству, а не просто Сиропчик.
V domku žil také lovec Kulka.
Жил еще в этом доме охотник Пулька.

Měl maličkého psíka Bulku a pušku špuntovku.
У него была маленькая собачка Булька и пробковое ружье.

S nimi tam bydlel i malíř Tubička, hudebník Strunka a ostatní malíčkové: Čiperka,
Bručoun, Mlčoun, Buchtík, Civínek a dva bratři Jaktík a Taktík. <
Жил художник Тюбик, музыкант Гусля и другие малыши: Торопыжка,
Ворчун, Молчун, Пончик, Растеряйка, два брата — Авоська и Небоська.


Ale nejznámější byl malíček jménem Neználek.
Но самым известным среди них был малыш, по имени Незнайка

Neználek mu říkali proto, že dočista nic neznal.
Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал.

Tenhle Neználek nosil křiklavě modrý klobouk, kanárkově žluté kalhoty a oranžovou
košili se zelenou vázankou.
Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые, канареечные,
брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком.


Vůbec měl rád pestré barvy.
Он вообще любил яркие краски.

A tak se Neználek, vyparáděný jako papoušek, potloukal celé dny po městě, prováděl
všelijaké nezbednosti a s každým se zastavil na kus řeči.
Нарядившись таким попугаем, Незнайка по целым дням слонялся
по городу, сочинял разные небылицы и всем рассказывал.


Kromě toho ustavičně ubližoval malenkám.
Кроме того, он постоянно обижал малышек.

Jakmile malenky viděly už z dálky oranžovou košili, hned se obrátily na opačnou
stranu a schovaly se v domech.
Поэтому малышки, завидев издали его оранжевую рубашку,
сейчас же поворачивали в обратную сторону и прятались по домам


Neználek měl kamaráda, jmenoval se Cárek.
У Незнайки был друг, по имени Гунька

Bydlel v Sedmikráskové ulici.
Он жил на улице Маргариток.

S Cárkem dokázal Neználek klábosit celé hodiny.
С Гунькой Незнайка мог болтать по целым часам.Dvacetkrát za den se spolu pohádali a dvacetkrát denně se zase udobřovali.


Они двадцать раз на день ссорились между собой и двадцать
раз на день мирились.


Ale nejvíc Neználka proslavila jedna příhoda.
В особенности Незнайка прославился после одной истории.

Toulal se tak jednou městem a zašel až do polí.
Однажды он гулял по городу и забрел в поле.

Kolem nebylo živé duše.
Вокруг не было ни души.

Vtom letěl chroust.
В это время летел майский жук

Letěl, nekoukal, vrazil do Neználka a klepl ho zezadu do hlavy.
Он сослепу налетел на Незнайку и ударил его по затылку.

Neználek se natáhl jak široký tak dlouhý na zem.
Незнайка кубарем покатился на землю.

Ale chroust už zatím uletěl a zmizel v dálce.
Но жук уже улетел и скрылся вдали.

Neználek vyskočil a začal se rozhlížet, kdo ho to uhodil.
Незнайка вскочил, стал оглядываться по сторонам и смотреть,
кто это его ударил.


Ale nikde nikdo.
Но нигде никого не было.

Kdopak mě to uhodil? přemýšlel Neználek.
"Кто же это меня ударил? — думал Незнайка.

Možná že spadlo něco shůry.
Может быть, сверху упало

что-нибудь?"


Zaklonil se a podíval se vzhůru, ale ani nahoře nikde nic.
Он задрал голову и поглядел вверх, но вверху тоже ничего
не было.


Jenom slunce zářilo Neználkovi jasně nad hlavou.
Только солнце ярко сияло над головой у Незнайки.

Tak to na mne spadlo něco ze slunce, usoudil Neználek.
"Значит, это на меня с солнца что-то свалилось, — решил Незнайка.


Nejspíš se ho kousíček odloupl a uhodil mě do hlavy.
Наверно, от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове".


Šel domů a potkal známého, kterému říkali Okulárek.
Он пошел домой и встретил знакомого, которого звали Стекляшкин.


Tenhle Okulárek byl věhlasným hvězdářem.
Этот Стекляшкин был знаменитый астроном.


Uměl dělat ze střípků rozbitých lahví zvětšovací skla. <
Он умел делать из осколков битых бутылок увеличительные
стекла.


Když se díval zvětšovacím sklem na všelijaké věci, zdály se ty věci větší.

Когда он смотрел в увеличительные стекла на разные предметы,
то предметы казались больше.


Z několika takových zvětšovacích skel si Okulárek sestrojil velikánský dalekohled,
kterým mohl pozorovat měsíc a hvězdy.>
Из нескольких таких увеличительных стекол Стекляшкин сделал
большую подзорную трубу, в которую можно было смотреть на Луну и на звезды.


A tak se stal hvězdářem.
Таким образом он сделался астрономом.


“Poslyš, Okulárku,“ řekl mu Neználek, „jestlipak víš, co se stalo? Odloupl
se kousek slunce a uhodil mě do hlavy.“
Слушай, Стекляшкин, — сказал ему Незнайка. — Ты понимаешь,
какая история вышла: от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове.


“Ale jdi, Neználku!“ zasmál se Okulárek.
Что ты. Незнайка! — засмеялся Стекляшкин.


„Kdyby se odloupl kousek slunce, rozmáčkl by tě na placku.

Если бы от солнца

оторвался кусок, он раздавил бы тебя в лепешку.


Slunce je přece hrozně velikánské!
Солнце ведь очень большое.

Větší než celá naše země.“
Оно больше всей нашей Земли.


“Nepovídej!“ povídá Neználek. „Podle mého není větší než talířek.“
Не может быть, — ответил Незнайка. — По-моему, солнце
не больше тарелки.


“To se nám jen tak zdá, protože je od nás moc a moc daleko.
Нам только так кажется, потому что солнце очень далеко
от нас.


Slunce je obrovská rozžhavená koule.
Солнце - огромный раскаленный шар.

Viděl jsem to tuhle dalekohledem.
Это я в свою трубу видел.


Kdyby se od slunce uloupl třebas jen malilinkatý kousíček, zbořil by nám celé
město.“
Если бы от солнца оторвался хоть маленький кусочек, то
он разрушил бы весь наш город.

“Jdi ty!“ povídá Neználek.
Ишь ты! — ответил Незнайка.


„To jsem ani nevěděl, že je slunce takhle velikánské.
А я и не знал, что солнце такое

большое.


Půjdu to povědět našim - možná že to ještě nikdy neslyšeli.
Пойду-ка расскажу нашим — может быть, они еще не слыхали
про это.


Ale stejně se radši ještě jednou podívej, doopravdy je nějak vykousnuté.“
А ты все-таки посмотри на солнце в свою трубу: вдруг оно
на самом деле

щербатое!


Neználek šel domů a každému cestou vyprávěl:
Незнайка пошел домой и всем, кто по дороге встречался,
рассказывал:


„Kamarádi, jestlipak víte, jaké je slunce?
Братцы, вы знаете, какое солнце?

Větší než celá naše země!
Оно больше всей нашей Земли.

Panečku, to je něco!
Вот оно какое!

A teď se ho, kamarádi, kousíček uloupl a letí rovnou sem.
И вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо
к нам.


Za chvilku spadne a všechny nás rozmačká.
Скоро он упадет и всех нас задавит.

To bude hrůza! <
Ужас что будет!

Zeptejte se Okulárka.“
Спросите Стекляшкина.


Všichni se smáli, protože věděli, jaký je Neználek mluvka.

Все смеялись, так как знали, что Незнайка болтун.

Ale Neználek uháněl horempádem domů a začal křičet:
А Незнайка побежал во всю прыть домой и давай кричать:


“Kamarádi, zachraňte se! Kousek letí!“
Братцы, спасайся! Кусок летит!


“Jaký kousek?“ ptají se ho.
Какой кусок? — спрашивают его.


“Kousek, kamarádi! Od slunce se odloupl.
Кусок, братцы! От солнца оторвался кусок.


Za chvilku sem sebou plácne, a bude s námi konec.
Скоро шлепнется — и всем будет крышка.


Víte vůbec, jaké je slunce? Větší než celá naše země!“
Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей Земли!


“Co sis to zase vymyslil?“
Что ты выдумываешь!

“Nic jsem si nevymyslil! Okulárek mi to řekl.
Ничего я не выдумываю. Это Стекляшкин сказал.

Všechno viděl tou svou rourkou.“
Он в свою трубу видел.


Malíčkové vyběhli ven a zadívali se na slunce.
Коротышки выбежали во двор и стали смотреть на солнце.


Dívají se, dívají, až jim z očí slzy tečou, a jak tak byli napůl slepí, zdálo
se jim, že je slunce doopravdy nějak vykousnuté.
Смотрели, смотрели, пока из глаз не потекли слезы, и так
как были наполовину слепы, стало казаться, будто солнце на самом деле щербатое.


A Neználek křičel: „Zachraň se, kdo můžeš! Běda!“
А Незнайка кричал: — Спасайся кто может! Беда!


A tak si všichni začali shánět svoje věci.
Все стали хватать свои вещи.


Tubička popadl barvy a štětce, Strunka své hudební nástroje: housle, balalajku
a mosaznou trumpetu.


Тюбик схватил свои краски и кисточку, Гусля — свои музыкальные
инструменты.


Doktor Pilulkin pobíhal po celém domě a hledal cestovní lékárničku - bůhvíkam
se mu poděla,
Доктор Пилюлькин метался по всему дому и разыскивал походную
аптечку, которая где-то затерялась.


Buchtík chytil galoše a deštník, ale sotva vyběhli ze dveří, ozval se Všeználkův
hlas:

Пончик схватил калоши и зонтик и уже выбежал за ворота,
но тут раздался голос Знайки:


“Klid, kamarádi! Nic se neděje. Copak nevíte, jaký je Neználek brebta? Všechno
si vymyslil!“

-- Успокойтесь, братцы! Ничего страшного нет. Разве вы
не знаете, что

Незнайка болтун? Все это он выдумал.


“Já že si to vymyslil?“ volal Neználek. „Jen se jděte optat Okulárka!“
-- Выдумал? — закричал Незнайка. — Вот пойдите спросите
Стекляшкина.


Běželi tedy k Okulárkovi a tam se ukázalo, že to všechno doopravdy ztropil
Neználek.
Все побежали к Стекляшкину, и тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все
сочинил.


To bylo smíchu!
Вот было смеху!

Všichni se Neználkovi smáli a říkali:
Все смеялись над Незнайкой и говорили:

“To se divíme, jak jsme ti tak mohli věřit!“
-- Удивляемся, как это мы тебе поверили!

“Já se nedivím,“ odpověděl jim Neználek. „Vždyť jsem tomu věřil dokonce i já.“

А я будто не удивляюсь! — ответил Незнайка. — Я ведь
и сам поверил.


Z toho vidíte, jaký byl Neználek popleta
. Вот какой чудной был этот Незнайка.<<Назад  Вперед>>Печать
По морям, по волнам... »   Чехия »   Тексты по методу Ильи Франка
RSS

1 посетитель просмотрел эту тему за последние 15 минут
В том числе: 1 гость, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
Дублин
Corpul uman
Городская вебкамера
Наиболее употребительные глаголы румынского языка
Краткая грамматика

Самые активные 5 тем RSS


Время выполнения скрипта: 0.0810. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0140